„Trochę egzotyki – czyli, kto mieszka w ZOO ?”

XX EDYCJA

Konkursu Literackiego Układanka – Rymowanka 2024

pod hasłem

Trochę egzotyki – czyli, kto mieszka w ZOO”.

1. Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu ul. Opolska 29

Koło – Gry i zabawy umysłowe.

2. Cel konkursu:

 • motywowanie dzieci do twórczej aktywności
 • rozwijanie i kształcenie wyobraźni
 • rozbudzanie ekspresji twórczej oraz prezentacja własnych możliwości
 • uświadomienie dzieciom, co to jest rymowanka
 • ćwiczenia ortograficzno – gramatyczne
 • zachęcenie dzieci do poznania zwierząt mieszkających w ZOO.

3. Uczestnicy:

 • uczniowie klas I-IV

4. Warunki konkursu:

 • dzieci samodzielnie układają krótkie rymowanki
 • piszą je wyraźnie, pismem własnym (bez dodatkowych ilustracji

i zdobień)

 • ilość prac jest nieograniczona
 • prace powinny być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły lub placówki, opiekun)
 • do pracy powinien zostać dołączony załącznik nr 1
 • udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, opisanych
  w niniejszym regulaminie.
 • zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, klasa, placówka) w celu organizacji
  i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.

5. Ewaluacja konkursu:

 • wspólne spotkanie z laureatami najładniejszych rymowanek
 • opublikowanie rymowanek w Internecie
 • wydanie folderu z nagrodzonymi rymowankami
 • zorganizowanie wystawy pokonkursowej
 • informujemy, że podczas spotkań realizowanych w ramach konkursu przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych; każda osoba podejmująca decyzję
  o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

6. Termin nadsyłania prac do 01.03.2024r. na adres

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3

UL. Zamoyskiego 2 ( Wieża Ciśnień) poziom -1

41-800 ZABRZE

tel/fax 32-271-54- 45

 1. Podsumowanie – 14.03.2023 r. o godzinie 14:30 (Wieża Ciśnień)
 1. Protokół konkursu zawierający imię i nazwisko uczestników, klasę, nazwę reprezentowanej placówki zostanie umieszczony nawww.opp3.zabrze.magistrat.pl oraz www.opp3.zabrze.pl
 2. Ochrona Danych Osobowych:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 z siedzibą w Zabrzu, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze, reprezentowane przez Pana Dyrektora Krzysztofa Bulik, REGON: 000818172, NIP: 648-11-02-182, telefon: 32 2715445, e-mail: sekretariat@opp3.zabrze.pl, strona internetowa: http://opp3.zabrze.pl
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
  4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, za wyjątkiem dokumentacji konkursu, której przechowywanie regulują stosowne przepisy prawa dot. przechowywania i archiwizacji dokumentów.
  5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
  6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Koordynator konkursu:

mgr Mirosława Ordysińska

Skip to content